هفتم

  ریاضی هفتم دبیرستان
  پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس ریاضی کلاس هفتم دبیرستان 2 یا 3 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان ریاضی هفتم دبیرستان
  علوم هفتم دبیرستان
  پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس علوم کلاس هفتم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان علوم هفتم دبیرستان
  عربی هفتم دبیرستان
  پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس عربی کلاس هفتم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان عربی هفتم دبیرستان
  دینی یا فارسی یا اجتماعی هفتم دبیرستان
  پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس دینی یا فارسی یا اجتماعی کلاس هفتم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان
  دینی یا فارسی یا اجتماعی هفتم دبیرستان

  هشتم

   ریاضی هشتم دبیرستان
   پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس ریاضی کلاس هشتم دبیرستان 2 یا 3 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان ریاضی هشتم دبیرستان
   علوم هشتم دبیرستان
   پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس علوم کلاس هشتم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان علوم هشتم دبیرستان
   عربی هشتم دبیرستان
   پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس عربی کلاس هشتم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان عربی هشتم دبیرستان
   دینی یا فارسی یا اجتماعی هشتم دبیرستان
   پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس دینی یا فارسی یا اجتماعی کلاس هشتم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان
   دینی یا فارسی یا اجتماعی هشتم دبیرستان

   نهم

    ریاضی نهم دبیرستان
    پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس ریاضی کلاس نهم دبیرستان 2 یا 3 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان ریاضی نهم دبیرستان
    علوم نهم دبیرستان
    پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس علوم کلاس نهم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان علوم نهم دبیرستان
    عربی نهم دبیرستان
    پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس عربی کلاس نهم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان عربی نهم دبیرستان
    دینی یا فارسی یا اجتماعی نهم دبیرستان
    پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس دینی یا فارسی یا اجتماعی کلاس نهم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان
    دینی یا فارسی یا اجتماعی نهم دبیرستان

    دهم

     ریاضی دهم دبیرستان
     پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس ریاضی کلاس دهم دبیرستان 2 یا 3 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان ریاضی دهم دبیرستان
     فیزیک دهم دبیرستان
     پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس فیزیک کلاس دهم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان فیزیک دهم دبیرستان
     عربی دهم دبیرستان
     پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس عربی کلاس دهم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان عربی دهم دبیرستان
     زیست شناسی دهم دبیرستان
     پرسش و پاسخ , حل تمرین , رفع اشکال از طریق اینترنت و وب کم در منزل و دریک کلاس زنده و آنلاین دو طرفه با معلم , برای درس زیست شناسی دهم دبیرستان 1 یا 2 جلسه یکساعته در هفته همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان
     زیست دهم دبیرستان
     logo-samandehi

     پشتیبانی