نوجوانان

  تعیین سطح
  تماس , مشاوره و راهنمایی برای برگزاری یک جلسه تعیین سطح رایگان برای مکالمه زبان انگلیسی درس
  family and frinds starter
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح starter از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
  family and friends 1
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح Book 1 از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
  family and friends 2
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح Book 2 از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
  family and friends 3
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح Book 3 از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
  family and friends 4
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح Book 4 از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
  family and friends 5
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح Book 5 از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
  family and friends 6
  مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح Book 6 از سری کتاب های Family & Friends ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس

  بزرگسالان

   touchstone 1
   مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح کتاب Touchstone 1 ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
   touchstone 2
   مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح کتاب Touchstone 2 ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
   touchstone 3
   مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح کتاب Touchstone 3 ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
   touchstone 4
   مکالمه زنده و دوطرفه زبان انگلیسی در سطح کتاب Touchstone 4 ازطریق اینترنت و بوسیله وب کم و هدفون در کلاس یک ساعته 2 یا 3 بار در هفته همراه با صدا و تصویر همراه با اعزام کارشناس برای آموزش و یک جلسه رایگان درس
   logo-samandehi

   پشتیبانی